Публічні документи

 

C Т А Т У Т


ЗВЕНИГОРОДСЬКОЇ  ДИТЯЧОЇ  ШКОЛИ МИСТЕЦТВ

ЗВЕНИГОРОДСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ

ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

(НОВА  РЕДАКЦІЯ)

Звенигородка – 2016

  1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

   1.1. Цей Статут розроблений на підставі Положення про початковий спеціалізований мистецький навчальний заклад (школу естетичного виховання), затвердженого наказом Міністерства культури і мистецтв України від 06.08.2001 № 523 , зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 10 вересня 2001 року за № 803/5994 із змінами, внесеними згідно з наказами Міністерства культури і туризму № 331 від 23.05.2006; № 731 від 14.09.2015 і є документом, який регламентує діяльність Звенигородської  дитячої школи мистецтв Звенигородської районної ради Черкаської області.

  1.2. Звенигородська дитяча школа мистецтв Звенигородської районної ради Черкаської області (далі – Заклад) є початковим спеціалізованим мистецьким навчальним закладом  (школою естетичного виховання), належить до системи позашкільної освіти, є початковою ланкою  спеціальної мистецької освіти .

  1.3. Заклад заснований на комунальній формі власності.

  1.4. Засновником та власником майна Закладу є  Звенигородська районна рада (далі – Засновник).  Заклад  підзвітний та підпорядкований відділу культури і туризму Звенигородської районної державної адміністрації (далі – Орган управління) та Засновнику.

         1.5. Заклад здійснює навчання і виховання громадян у позаурочний та позанавчальний час.

1.6. Заклад у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства освіти і науки України, Міністерства культури України, рішеннями (розпорядженнями, наказами) місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, а також Положенням про початковий спеціалізований мистецький навчальний заклад (школу естетичного виховання) і цим Статутом.

1.7. Заклад надає державні гарантії естетичного виховання через доступність до надбань вітчизняної і світової культури, готує підґрунтя для занять художньою творчістю, а для найбільш обдарованих учнів – до вибору професії в галузі культури та мистецтва.

1.8. Мова навчання у Закладі визначається Конституцією України і відповідним Законом України.

          1.9. Зміни та доповнення до Статуту погоджуються з Органом управління, затверджуються Засновником та реєструються в установленому законодавством порядку.

 

  1. ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ ДІЯЛЬНОСТІ ЗАКЛАДУ

 

2.1. Заклад є юридичною особою, діє на підставі цього Статуту, затвердженого Засновником та погодженого Органом управління, має самостійний кошторис, самостійний баланс, круглу печатку, кутовий  штамп та інші штампи.

Юридична адреса  та місцезнаходження  Закладу:

20200, Черкаська область, Звенигородський район, м. Звенигородка, просп. Шевченка, 77.

Повна назва закладу:  ЗВЕНИГОРОДСЬКА ДИТЯЧА ШКОЛА МИСТЕЦТВ ЗВЕНИГОРОДСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ.

Скорочена назва: ЗВЕНИГОРОДСЬКА ДШМ.

2.2. Створення, реорганізація та ліквідація Закладу здійснюється у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

         2.3. Заклад проводить навчально-виховну, методичну, культурно-просвітницьку роботу.

2.4. Основними завданнями Закладу є:

–   виховання громадянина України;

–   вільний розвиток особистості, виховання поваги до народних звичаїв, традицій, національних цінностей українського народу, а  також  інших націй і народів;

–   виховання в учнів поваги до Конституції України, патріотизму, любові до України, прав і свобод людини та громадянина, почуття власної гідності;

–   естетичне виховання дітей та юнацтва;

–   навчання дітей, підлітків, а при потребі й повнолітніх громадян різних видів мистецтва;

–   створення умов для творчого, інтелектуального і духовного розвитку;

–   задоволення потреб у професійному самовизначенні і творчій самореалізації;

–    пошук та залучення до навчання здібних, обдарованих і талановитих дітей та молоді, розвиток і підтримка їх здібностей, обдарувань і талантів;

–   задоволення духовних та естетичних потреб громадян. 

2.5. З метою виконання завдань,  що стоять перед Закладом, та забезпечення найбільш сприятливих умов для розвитку інтересів і здібностей учнів можуть створюватися різні відділення (музичні, художні, хореографічні,  театральні, хорові та інші) та (або) відділи (фортепіанний, народних інструментів, струнно-смичкових інструментів, духових та ударних інструментів, образотворчого мистецтва, декоративно-вжиткового мистецтва, скульптури , класичного танцю, народного  танцю та інші).

2.6. Заклад має право створювати різні структурні підрозділи, що працюють на засадах самоокупності.

2.7. Заклад може мати філії. Рішення про створення філій приймається закладом після погодження із Засновником  та Органом управління.

   2.8. Заклад може входити до складу навчально-виховних комплексів, навчально-виховних об’єднань з дошкільними, загальноосвітніми та іншими навчальними закладами, створювати асоціації та інші організаційні структури за погодженням з місцевими органами державної виконавчої влади.

   2.9. За наявності висококваліфікованих  кадрів, належних матеріально-технічні умов, Заклад  може організовувати проведення на своїй навчально-виховній базі педагогічної практики студентів вищих мистецьких навчальних закладів.

Для подальшого розвитку інтересів і нахилів учнів, підтримки їх професійних навичок Заклад за умови дотримання правил охорони праці й техніки безпеки може організовувати виконання замовлень підприємств, установ та організацій на виготовлення продукції (виконання робіт).

2.10. Заклад може організовувати роботу своїх структурних підрозділів (класів) у приміщеннях загальноосвітніх, вищих навчальних закладів, підприємств, організацій відповідно до укладених угод із зазначеними закладами та установами.

2.11.Заклад проводить методичну роботу, спрямовану на вдосконалення програм, змісту, форм і методів навчання.

Відділення, відділи проводять роботу з підвищення кваліфікації педагогічних працівників за напрямами діяльності. Підвищення кваліфікації може проводитись у формі курсів, семінарів, майстер-класів, відкритих уроків, підготовки лекцій, рефератів і за іншими організаційними формами. Участь педагогічних працівників у заходах підвищення кваліфікації засвідчується керівником закладу і є підставою для проведення атестації.

Заклад може надавати методичну допомогу педагогічним колективам, навчальним закладам регіону, молодіжним, дитячим, громадським організаціям.

Підвищення кваліфікації педагогічних працівників за напрямами діяльності можуть також проводити методичні та науково-методичні установи, в яких цей вид діяльності передбачений у статуті.

2.12. Право вступу до Закладу мають громадяни України. Іноземці та особи без громадянства, які перебувають в Україні на законних підставах, вступають до Закладу в порядку, встановленому для громадян України.

2.13. Приймання учнів до Закладу може здійснюватися протягом навчального року як на безконкурсній основі  так і за конкурсом на підставі заяви батьків або осіб, які їх замінюють. До заяви батьків або осіб, які їх замінюють, додається довідка медичного закладу про відсутність протипоказань до занять у закладі та копія свідоцтва про народження.

Порядок і строки проведення вступних іспитів, прослуховувань і вимоги до учнів визначаються педагогічною радою Закладу. Зарахування на навчання проводиться наказом керівника Закладу.

2.14. Заклад проводить прийом учнів віком від 5-ти років. Термін навчання (без врахування часу навчання в групах, які працюють на засадах самоокупності) від 6 до 8 років відповідно до навчальних планів і програм, затверджених Міністерством культури України, або обраних Закладом для організації навчально-виховного процесу.

До підготовчого класу („0”) приймаються учні у межах встановленого планового контингенту. Керівник Закладу самостійно вирішує питання щодо зарахування учнів до підготовчого („0”) класу згідно з Типовими навчальними  планами  затвердженими Міністерством  культури  України. 

2.15. Документація Закладу, яка регламентує організацію та проведення навчально-виховного процесу, ведеться за зразками, затвердженими Міністерством культури України. 

2.16. Заклад подає статистичні звіти відповідно до вимог органів державної статистики.

 

  1. ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ

 

         3.1. Навчальний рік у Закладі починається 1 вересня.

Дата закінчення навчального року, терміни шкільних канікул визначаються керівником  Закладу згідно із строками, встановленими Міністерством освіти і науки України.

Комплектування груп здійснюється  у період з 1 до 15 вересня, який вважається робочим часом викладача.

У канікулярні, вихідні, святкові та неробочі дні заклад може працювати за окремим планом, затвердженим директором Закладу.

Заклад створює безпечні умови навчання, виховання та праці.

3.2. У зонах екологічного лиха місцевими органами виконавчої влади або органами місцевого самоврядування  може встановлюватися особливий режим роботи Закладу, який погоджується з  органами державної санітарно-епідеміологічної служби.

         3.3. Заклад працює за річним планом роботи.

         3.4. Навчально-виховний процес у Закладі здійснюється за типовими навчальними планами та програмами, затвердженими Міністерством культури  України. Закладу надається право на основі типових начальних планів і програм розробляти в межах бюджетних призначень навчальні плани і програми з урахуванням регіональних особливостей та специфіки роботи закладу за умови затвердження їх відповідними місцевими органами управління у сфері культури.

3.5. Експериментальні навчальні плани складаються Закладом з урахуванням типового навчального плану.

Запровадження експериментальних навчальних планів здійснюється виключно за спільним рішенням Міністерства культури України та Академії педагогічних наук України.

3.6. Навчально-виховний процес у Закладі здійснюється диференційовано, відповідно до індивідуальних можливостей, інтересів, нахилів, здібностей учнів з урахуванням їх віку, психофізичних особливостей, стану здоров’я.

Навчально-виховний процес поєднує індивідуальні і колективні форми роботи:

–     уроки (індивідуальні та групові);

–     репетиції;

–     перегляди навчальних робіт, вистави, конкурси, фестивалі, олімпіади, концерти, виставки;

–    лекції, бесіди, вікторини, екскурсії;

–    позаурочні заходи, а також інші форми, що передбачені цим Статутом.

         3.7. Строки проведення контрольних заходів (заліків, контрольних уроків, академічних концертів, іспитів, перегляд навчальних робіт, вистав тощо) визначаються відділеннями або (та) відділами закладу.

         3.8. Основною формою навчально-виховної роботи є  урок.

Тривалість одного уроку в Закладі визначається навчальними планами і програмами, за якими працює Заклад, з урахуванням психофізіологічного розвитку та допустимого навантаження для різних вікових категорій і становить для учнів:

віком від 5 до 6 років – 30 хвилин;

віком від 6 до 7 років – 35 хвилин;

старшого віку – 45 хвилин.

Перерви між  уроками є робочим часом педагогічного працівника.

Кількість, тривалість та послідовність  уроків і перерв між ними визначається розкладами, що затверджуються заступником керівника Закладу з навчальної роботи.

3.9. Відволікання учнів на роботи та заходи, не пов’язані з навчально-виховним процесом, за рахунок навчального часу забороняється, крім випадків, передбачених рішеннями Кабінету Міністрів України.

3.10. Середня наповнюваність груп у Закладі визначається типовими навчальними планами початкових спеціалізованих мистецьких навчальних закладів (шкіл естетичного виховання), затвердженими Міністерством культури України.

Групи комплектуються залежно від профілю закладу та можливостей організації навчально-виховного процесу, виходячи із середньої наповнюваності груп. Загальна кількість груп не може перевищувати їх кількості, що визначена розрахунком навчальних годин за робочими навчальними планами.

Нормативом для розрахунку навчальних годин є  робочі навчальні плани, розроблені керівником Закладу в межах бюджетних призначень для організації навчально-виховного  процесу.

3.11. Для оцінювання рівня навчальних досягнень учнів використовується 12-бальна система, що затверджена Міністерством культури України.

3.12. Оцінки навчальних досягнень учня за рік виставляються викладачем на підставі семестрового оцінювання з урахуванням оцінок, одержаних під час контрольних заходів. Оцінки за рік з предметів, з яких іспити не проводяться, є підсумковими.

Відповідно до навчальних планів підсумкова оцінка з предметів, з яких проводяться іспити (виконуються випускні роботи), виставляється екзаменаційною комісією (художньою радою) на підставі оцінок за рік та екзаменаційних оцінок (оцінок за випускні роботи).

Оцінка за рік з предметів навчального плану виставляється не пізніше ніж за 5 днів до закінчення навчального року.

Оцінка за рік може бути змінена рішенням педагогічної ради.

3.13.  Питання, пов’язані із звільненням учнів від здачі іспитів або перенесення їх строків, вирішуються керівником  Закладу на підставі подання відділень (відділів) за наявності відповідних документів.

         3.14. Питання щодо переведення учнів до наступного класу, призначення повторних перевідних контрольних заходів у зв’язку з невиконанням програмних вимог, призначення терміну здачі матеріалу з предметів, програмами яких контрольні заходи не передбачені, залишення на повторний рік навчання та виключення із Закладу (при умові систематичного невиконання навчальних планів та програм), видачі свідоцтв випускникам вирішуються педагогічною радою та затверджуються наказами директора Закладу.

Повторні перездачі повинні бути завершені, як правило, до 20 вересня наступного навчального року.

         3.15. Випускникам Закладу, які в установленому порядку склали випускні іспити (виконали випускні роботи) видається документ про позашкільну освіту. Зразки документів про позашкільну освіту затверджуються Кабінетом Міністрів України. Виготовлення документів про позашкільну освіту для державних і комунальних навчальних закладів здійснюється відповідно за рахунок державного та місцевого бюджетів.

3.16. Учням, які хворіли під час випускних іспитів, при умові повного виконання навчальних планів та програм, видається документ про позашкільну освіту на підставі річних оцінок, а для випускників художньої школи (художнього відділення закладу мистецтв) за умови виконання випускної роботи.

3.17. Учням випускних класів, які не виконали у повному обсязі навчальні плани та програми, видається довідка про навчання в Закладі, для одержання документа про позашкільну освіту цим учням надається право повторного іспиту (іспитів).Учням художньої школи (художнього відділення закоалк мистецтв) в разі невиконання випускної роботи надається право довиконати цю роботу.

3.18.  Учні, які мають високі досягнення (10-12 балів) у вивченні всіх предметів за відповідний навчальний рік, нагороджуються похвальним листом „За високі досягнення у навчанні”.

Рішення про заохочення приймаються педагогічною радою за поданням відділень або відділів. 

3.19. За рішенням керівника Закладу виключення учня може проводитися при невнесенні плати за навчання протягом двох місяців, у групах самоокупності – одного місяця відповідно до нормативно-правових актів.

3.20. Навчально-виховний процес у Закладі є вільним від втручання політичних партій, громадських, релігійних організацій.

 

  1. УЧАСНИКИ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ

         4.1. Учасниками навчально-виховного процесу в Закладі є:

–  учні;

–  директор, заступники директора;

–  викладачі, концертмейстери, методисти;

–  бібліотекарі, спеціалісти, залучені до навчально-виховного процесу;

–  батьки або особи, які їх замінюють;

–  представники   підприємств,   установ  та  організацій,   які   беруть участь у навчально-виховному процесі.

4.2. Учні Закладу мають гарантоване державою право на:

–   здобуття    позашкільної   мистецької   освіти    відповідно   до    їх здібностей, обдарувань, уподобань та інтересів;

–   добровільний  вибір закладу та навчання певним видам мистецтв;

–   навчання декільком видам мистецтв або на декількох музичних інструментах;

–   безпечні й нешкідливі умови навчання та праці;

–   користування навчальною базою закладу;

–   участь у конкурсах, оглядах, фестивалях, олімпіадах, концертах, виставках, виставах тощо;

–   повноцінні за змістом та тривалістю заняття;

–   вільне вираження поглядів, переконань;

–   захист від будь-яких форм експлуатації, психічного і фізичного насильства, від дій педагогічних та інших працівників, які порушують їх права, принижують честь і гідність.

4.3. Учні користуються правом внутрішкільного переведення та переведення до іншого закладу за наявності вільних місць. Переведення здійснюється за наказом керівника.

4.4. Учні закладу зобов’язані:

–   оволодівати знаннями, вміннями, практичними навичками;

–   підвищувати загальний культурний рівень;

–   дотримуватися морально-етичних норм, бути дисциплінованими;

–   брати посильну участь у різних видах трудової діяльності;

–   дбайливо ставитися до державного, громадського і особистого  майна;

–   дотримуватися вимог цього  Статуту.

4.5. Педагогічним працівником повинна бути особа з високими моральними якостями, яка має вищу педагогічну або іншу фахову освіту, належний рівень професійної підготовки, здійснює педагогічну діяльність, забезпечує результативність та якість своєї роботи, фізичний та психічний стан здоров’я якої дозволяє виконувати професійні обов’язки в закладі. Педагогічним працівником може бути також народний умілець з високими моральними якостями за умови забезпечення належної результативності навчально-виховного процесу.

4.6.   Педагогічні працівники Закладу мають право на:

–   внесення керівництву Закладу та Органу управління пропозиції   щодо   поліпшення  навчально-виховного    процесу, подання  на розгляд  керівництву  закладу  та  педагогічної  ради пропозицій   про   моральне  та  матеріальне   заохочення   учнів, застосування  стягнень    до    тих,    хто     порушує      правила внутрішнього    трудового    розпорядку,   що  діють   у   Закладі;

–   вибір     форм      підвищення     педагогічної    кваліфікації;

–   участь  у роботі  методичних об’єднань, нарад, зборів, у заходах, пов’язаних  з  організацією навчально-виховної роботи;

–   вибір педагогічно  обґрунтованих  форм, методів, засобів роботи з учнями;

–   захист  професійної  честі, гідності відповідно до законодавства;

–   соціальне   та  матеріальне  заохочення  за  досягнення   вагомих результатів у виконанні покладених на них завдань;

–   об’єднання  у  професійні  спілки,  участь  в  інших  об’єднаннях громадян, діяльність яких не заборонена законодавством.

4.7.  Педагогічні працівники зобов’язані:

–  виконувати навчальні плани та програми;

– надавати знання, формувати вміння і навички диференційовано, відповідно до індивідуальних можливостей, інтересів, нахилів, здібностей учнів;

–  сприяти розвиткові інтелектуальних і творчих здібностей учнів,  відповідно до їх задатків та запитів, а також збереженню здоров’я;

– здійснювати педагогічний контроль за дотриманням учнями морально-етичних норм поведінки, дисциплінарних вимог;

– дотримуватися педагогічної етики, поважати гідність учня, захищати його від будь-яких форм фізичного, психічного насильства; виховувати своєю діяльністю повагу до принципів загальнолюдської моралі;

– берегти здоров’я учнів, захищати їх інтереси, пропагувати  здоровий спосіб життя;

– виховувати повагу до батьків, жінки, старших за віком, до народних традицій та звичаїв, духовних і культурних надбань українського народу;

– виховувати особистим прикладом і настановами повагу до державної символіки, принципів загальнолюдської моралі;

– постійно підвищувати професійний рівень, педагогічну майстерність, загальну і політичну культуру;

–   проводити роботу для залучення дітей та юнацтва до занять мистецтвом;

– вести документацію, пов’язану з виконанням посадових обов’язків (журнали, плани роботи, табель відпрацьованих  викладачем  годин), вчасно повідомляти про зміни в розкладі   та  подавати документацію на  перевірку  в  навчальну  частину   у встановлені  адміністрацією  терміни;

– дотримуватися вимог даного статуту, виконувати правила внутрішнього трудового розпорядку та посадові обов’язки;

–   брати участь у роботі педагогічної ради, методичних об’єднань, відділень, відділів, нарад, зборів, у заходах, пов’язаних з організацією навчально-виховної роботи;

–  виконувати накази і розпорядження керівників закладу, органів державного управління, до сфери управління яких належить заклад.

4.8. Викладачі, концертмейстери закладу працюють відповідно до розкладу уроків, затвердженого керівником або заступником керівника з навчальної  роботи.

4.9. Педагогічні працівники (викладачі, концертмейстери, методисти) закладу підлягають атестації, як правило, один раз на п’ять років, відповідно до чинного законодавства.

4.10. Обсяг педагогічного навантаження педагогічних працівників закладу встановлюється керівником згідно із законодавством.

Норма годин на одну тарифну ставку педагогічних працівників Закладу становить 18 навчальних годин на тиждень. Оплата роботи здійснюється відповідно до обсягу педагогічного навантаження. Завідувачам відділень (відділів) здійснюється доплата в розмірі  10-15 відсотків від тарифної ставки.

Перерозподіл педагогічного навантаження протягом навчального року можливий у разі зміни кількості годин за окремими навчальними програмами, що передбачається навчальним планом, у разі вибуття або зарахування учнів протягом навчального року або за письмовою згодою педагогічного працівника з додержанням  законодавства України про працю.

Перерозподіл педагогічного навантаження в Закладі у зв’язку з вибуттям або зарахуванням учнів протягом навчального року здійснюється керівником.

Оплата праці працівників Закладу здійснюється відповідно до нормативно-правових актів Кабінету Міністрів України, центрального органу виконавчої влади в галузі освіти, Міністерства культури України.

4.11. Не допускається відволікання педагогічних працівників від виконання професійних обов’язків, крім випадків, передбачених законодавством.

4.12. Батьки учнів та особи, які їх замінюють, мають право:

– обирати і бути обраними до батьківських комітетів та органів громадського  самоврядування закладу за їх наявності;

–  звертатися до органів управління культурою, керівників закладу та органів громадського самоврядування цього закладу з питань навчання та виховання дітей;

–   брати участь у заходах, спрямованих на поліпшення організації навчально-виховного процесу та зміцнення матеріально-технічної бази закладу;

– захищати законні інтереси учнів в органах громадського самоврядування закладу та у відповідних державних, судових органах.

 

  1. УПРАВЛІННЯ ЗАКЛАДОМ

 

 5.1. Керівництво Закладом здійснює директор, яким може бути тільки громадянин України, що має вищу фахову освіту і стаж педагогічної роботи не менш як три роки, успішно пройшов підвищення кваліфікації та атестацію керівних кадрів закладів освіти сфери культури  в порядку, встановленому Міністерством культури України.

5.2. Заклад очолює директор, який призначається на посаду та звільняється з посади Органом управління  за погодженням Засновника.

5.3. Заступник директора, педагогічні та інші працівники Закладу призначаються на посади та звільняються з посад відповідно до законодавства.

5.4. Керівник Закладу:

–   здійснює керівництво колективом;

–   призначає на посади та звільняє з посад працівників закладу;

–   створює   належні   умови   для   підвищення   фахового   рівня працівників;

–   організовує навчально-виховний процес;

–   забезпечує контроль за виконанням навчальних планів і програм  якістю знань, умінь та навичок учнів;

– створює належні умови для здобуття учнями початкової спеціальної мистецької освіти;

– забезпечує дотримання вимог щодо охорони дитинства, санітарно-гігієнічних та протипожежних норм, техніки безпеки;

–   розпоряджається в установленому порядку майном і коштами Закладу;

–  організовує виконання кошторису доходів і видатків Закладу, укладає угоди з юридичними та фізичними особами, в установленому порядку відкриває рахунки в установах банків або органах Державного казначейства;

–  установлює надбавки, доплати, премії та надає матеріальну допомогу працівникам Закладу відповідно до законодавства;

– представляє Заклад в усіх підприємствах, установах та організаціях і відповідає перед Засновником за результати діяльності Закладу;

–  дає дозвіл на участь діячів науки, культури, членів творчих спілок, працівників культурно-просвітницьких закладів, підприємств, установ та організацій, інших юридичних або фізичних осіб у навчально-виховному процесі;

–   забезпечує право учнів на захист від будь-яких форм фізичного або психічного насильства;

–  видає у межах своєї компетенції накази та розпорядження і контролює їх виконання;

–  застосовує заходи заохочення та дисциплінарні стягнення до працівників Закладу;

–  затверджує посадові обов’язки працівників Закладу.

5.5. Керівник Закладу є головою педагогічної ради – постійно діючого колегіального органу управління Закладом.

За відсутності директора обов’язки голови виконує заступник керівника з навчальної роботи.

Обов’язки секретаря педагогічної ради виконує один з викладачів, який обирається строком на один рік.

5.6. Педагогічна рада об’єднує педагогічних працівників Закладу і створюється з метою розвитку та вдосконалення навчально-виховного процесу, підвищення професійної майстерності та творчого зростання педагогічного колективу.

5.7. Педагогічна рада Закладу:

–   розглядає    план    навчально-виховної   і   методичної     роботи закладу;

–   обговорює заходи, які забезпечують високий рівень навчально-виховної і методичної роботи;

–   заслуховує та обговорює доповіді, звіти завідувачів Закладу, його заступників, завідувачів відділень, відділів та педагогічних працівників щодо стану навчально-виховної і методичної роботи    в Закладі;

–  розглядає плани заходів виконання інструктивних, методичних документів, які визначають організацію та зміст навчально-виховної роботи Закладу;

– визначає заходи підвищення кваліфікації педагогічних кадрів, упровадження в навчально-виховний процес досягнень науки та  передового педагогічного досвіду;

–  приймає рішення про видачу свідоцтв про закінчення Закладу, переведення учнів у наступний клас,  залишення на повторний рік навчання, призначення переіспитів, виключення учнів із Закладу, нагородження Похвальними листами;

–  обговорює заходи, пов’язані з проведенням набору учнів, визначає порядок і строки проведення вступних іспитів, прослуховувань, вимоги до вступників;

–  порушує клопотання про заохочення педагогічних працівників;

–  вирішує інші основні питання навчально-виховної роботи.

5.8. Робота педагогічної ради проводиться відповідно до потреб Закладу. Обов’язковим є проведення засідань педагогічної ради на початок та кінець навчального року, а також після кожної  навчальної чверті.

5.9. Органом громадського самоврядування Закладу є загальні збори трудового колективу.

5.10. Рішенням загальних зборів створюється рада Закладу, що діє в період між загальними зборами.

Кількість членів ради Закладу визначається загальними зборами трудового колективу.

До складу ради Закладу делегуються завідуючі відділеннями, відділами, представники громадських організацій та керівництва Закладу.

Засідання ради є правочинним, якщо в ньому бере участь не менше 2/3 її членів. Рішення приймаються більшістю голосів присутніх на засіданні членів ради. Рішення ради мають рекомендаційний характер. Засідання ради оформлюються протоколами.

5.11. У Закладі, за рішенням загальних зборів або ради закладу, можуть створюватись і діяти піклувальна рада, учнівський та батьківський комітети, а також комісії, асоціації тощо.

5.12. Керівник Закладу не зобов’язаний виконувати рішення органів громадського самоврядування, якщо вони суперечать чинному законодавству, нормативно-правовим актам України, Положенню про початковий спеціалізований мистецький навчальний заклад (школу естетичного виховання) та цьому Статуту.

5.13. За наявності не менше трьох викладачів з одного виду мистецтв (споріднених інструментів) у Закладі можуть створюватись відділення, відділи, завідувачі,  які призначаються наказом директора закладу.

Відділення, відділи сприяють організації навчально-виховного процесу, підвищенню якості викладання, виконавської та педагогічної майстерності, виконанню рішень педагогічної ради, навчальних планів та програм.

 

  1. ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ ТА МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНА БАЗА ЗАКЛАДУ

 

         6.1. Фінансово-господарська діяльність Закладу проводиться відповідно до  чинного законодавства України та цього Статуту.

         6.2. Фінансування Закладу здійснюється за рахунок коштів місцевого бюджету та  батьківської плати за навчання учнів.

          Головним розпорядником бюджетних коштів є відділ культури і туризму Звенигородської районної державної адміністрації.

Основним джерелом фінансування Закладу є кошти місцевого   бюджету.

В межах бюджетних призначень бюджетні кошти спрямовуються  керівником Закладу на виконання робочих навчальних планів, матеріальні витрати, пов’язані з виховною роботою, підвищення кваліфікації педагогічних працівників, оплату праці, збереження і зміцнення матеріально-технічної бази, соціальний захист та матеріальне стимулювання трудового колективу.

Фінансування Закладу може здійснюватися також за рахунок додаткових джерел фінансування, не заборонених законодавством.

Бюджетне фінансування Закладу не може зменшуватися або припинятися у разі наявності у Закладі  додаткових джерел фінансування.

Бюджетні асигнування на здійснення діяльності Закладу та позабюджетні кошти не підлягають вилученню, крім випадків, передбачених чинним законодавством України і використовуються виключно за призначенням. 

6.3. Розрахунок навчальних годин з визначенням кількості педагогічних ставок, необхідних для виконання розроблених керівником Закладу робочих навчальних планів,  складається  в межах бюджетних призначень на плановий контингент учнів, установлений Органам управління.

Основою розрахунку фонду заробітної плати є:

–   штатний розпис;

–   середня педагогічна ставка з урахуванням надбавок та підвищень за тарифікацією;

–    кількість педагогічних ставок за розрахунком навчальних годин.

        6.4. Порядок установлення розміру плати за навчання в Закладі визначається    Кабінетом Міністрів України .

Діти з багатодітних сімей, діти із малозабезпечених сімей, діти-інваліди, діти-сироти і діти, позбавлені батьківського піклування, здобувають позашкільну освіту безоплатно.

Додаткові пільги за навчання визначаються Органом управління.

6.5. Додатковими джерелами формування коштів Закладу є:

–    кошти,   отримані  за  надання   платних   послуг  відповідно  до переліку платних послуг, які можуть надаватися  навчальними закладами, іншими установами та закладами системи освіти, що належать до державної та комунальної форми власності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27.08.2010 № 796;

–    кошти гуманітарної допомоги;

–  добровільні грошові внески, матеріальні цінності підприємств, установ, організацій та окремих громадян;

–  кредити банків;

–  інші надходження.

Кошти, отримані Закладом з додаткових джерел фінансування, використовуються для провадження діяльності, передбаченої цим Статутом.

Розмір оплати за надання платних послуг визначається Закладом самостійно, відповідно до Порядку, встановленого Кабінетом Міністрів України.

Установлення для Закладу у будь-якій формі планових завдань з надання платних послуг не дозволяється.

6.6. Заклад є бюджетною неприбутковою організацією.

Доходи (прибутки)  або їх частини  не підлягають  розподілу серед засновників (учасників), членів такої організації, працівників (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління та інших пов’язаних з ними осіб.

Доходи (прибутки) використовуються виключно для фінансування видатків на утримання  такої неприбуткової організації, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених її установчими документами (Статутом).

6.7. Заклад у процесі провадження фінансово-господарської діяльності має право:

–  розпоряджатися    коштами,   одержаними    від господарської та іншої діяльності відповідно до цього Статуту;

–  користуватися безоплатно земельною ділянкою, на якій він розташований;

–  розвивати власну матеріальну базу;

–  списувати з балансу в установленому чинним законодавством порядку необоротні активи, які стали непридатними;

–  володіти, користуватися та розпоряджатися майном відповідно до законодавства  України та цього Статуту.

6.8. Матеріально-технічна база Закладу включає приміщення, обладнання,  засоби зв’язку, земельну ділянку, рухоме і нерухоме майно, що перебуває у  власності Засновника, яке передано Закладу на праві оперативного управління.

Реалізуючи право оперативного управління Заклад володіє, користується і розпоряджається майном, закріпленим за ним Засновником для здійснення некомерційної господарської діяльності з обмеженням правомочності розпорядження окремими видами майна, вчиняючи щодо нього дії, що не суперечать чинному законодавству України, рішенням Засновника, цьому Статуту.

Засновник здійснює контроль за використанням і збереженням переданого в оперативне управління майна безпосередньо або через уповноважений ним орган і має право вилучати у Закладу надлишкове майно, що не використовується Закладом, та майно, що використовується ним не за призначенням.

6.9. Відчуження, списання, передача в оренду майна, що належать до основних фондів Закладу та є власністю Засновника здійснюється у порядку, встановленому рішенням Засновника.

            6.10. Директор Закладу несе персональну відповідальність за невжиття заходів щодо збереження закріпленого за Закладом майна.

6.11. Збитки, завдані Закладу внаслідок порушення майнових прав юридичними та фізичними особами, відшкодовуються відповідно до чинного законодавства України.

6.12. Кошти місцевого бюджету на утримання Закладу, батьківська плата за навчання учнів, кошти за надання платних послуг, кошти, що надходять з інших джерел, перераховуються та зберігаються на рахунках Звенигородської дитячої школи мистецтв. Ведення бухгалтерського обліку здійснюється через самостійну бухгалтерію Закладу         

6.13.  Ведення діловодства  та звітності у Закладі здійснюється у порядку, визначеному нормативно-правовими актами.

6.14. Заклад може приватизуватися лише за умов:

– збереження освітнього призначення Закладу;

– згоди колективу Закладу;

– наявності коштів.

 

  1. ДІЯЛЬНІСТЬ ЗАКЛАДУ У РАМКАХ МІЖНАРОДНОГО СПІВРОБІТНИЦТВА

 

7.1. Заклад, за наявності належної матеріально-технічної та соціально-культурної бази, власних фінансових коштів, має право проводити міжнародний учнівський та педагогічний обмін у рамках освітніх, культурних програм, проектів, брати участь у міжнародних заходах.

7.2. Заклад має право укладати угоди про співробітництво, встановлювати прямі зв’язки з органами управління культурою, освітою, навчальними закладами, науковими установами, підприємствами, організаціями, громадськими об’єднаннями інших країн у встановленому законодавством порядку.

 

 

  1. ПОВНОВАЖЕННЯ ЗАСНОВНИКА, ОРГАНУ УПРАВЛІННЯ

 ТА ДЕРЖАВНИЙ КОНТРОЛЬ ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ ЗАКЛАДУ

 

         8.1. До виключної компетенції Засновника відноситься:

–  затвердження Статуту Закладу, змін та доповнень до нього;

– здійснення контролю за додержанням вимог Статуту і прийняття рішень у зв’язку з їх порушенням;

– погодження на призначення та звільнення директора Закладу;

–  прийняття рішень про закріплення нерухомого майна за Закладом на праві оперативного управління;

– прийняття рішень щодо відчуження майна, переданого Закладу;

– здійснення контролю за ефективністю використання майна, що знаходиться на балансі Закладу;

– прийняття рішень щодо реорганізації або ліквідації Закладу;

– інші повноваження, визначені чинним законодавством України.

                                           

            8.2.  До компетенції Органу управління належать повноваження щодо:

–  призначення та звільнення директора Закладу;

–  затвердження штатного розпису та кошторису Закладу;

– здійснення поточного контролю за якістю надання Закладом платних послуг;

– здійснення поточного контролю за фінансово-господарською діяльністю Закладу;

–  здійснення організаційно-методичного керівництва Закладом;

–  координація роботи Закладу з іншими закладами культури району;

–   затвердження річних планів роботи школи, робочих навчальних планів та річних звітів;

– погодження Статуту Закладу та здійснення контролю за дотриманням його вимог;

– інші повноваження, передбачені чинним законодавством України та рішеннями Засновника.

8.3. Державний контроль за діяльністю Закладу здійснюють Міністерство освіти і науки України, Міністерство культури України,  Засновник та Орган управління.

8.4. Основною формою державного контролю за діяльністю Закладу є державна атестація закладу, яка проводиться не рідше ніж один раз на 10 років у порядку, встановленому Міністерством освіти і науки України.

 

  1. РЕОРГАНІЗАЦІЯ АБО ЛІКВІДАЦІЯ ЗАКЛАДУ

 

9.1.  Рішення про реорганізацію або ліквідацію приймає Засновник. Ліквідація проходить ліквідаційною комісією, призначеною Засновником, а у випадках ліквідації за рішенням суду ліквідаційною комісією, призначеною цим органом. З часу призначення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження щодо управління Закладом.

9.2. Ліквідаційна комісія оцінює наявне майно Закладу, складає ліквідаційний баланс і передає його Засновнику.   

9.3. У випадку припинення  Закладу (у результаті його ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення) його  активи повинні бути передані одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зараховані до доходу бюджету.

 

 

Директор Звенигородської дитячої школи мистецтв 

Звенигородської районної ради Черкаської області                   Л.Д. Комаренко

 

 

Навчальні програми

ВІДДІЛ КУЛЬТУРИ І ТУРИЗМУ

                                      ЗВЕНИГОРОДСЬКОЇ  РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ                                                             

ЗВЕНИГОРОДСЬКА ДИТЯЧА ШКОЛА МИСТЕЦТВ

ЗВЕНИГОРОДСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 пр-т Шевченка, 77, м. Звенигородка, Черкаська обл., 20200, тел.(240)2-56-91, 2-50-63

E-mail: muzschool@ukr.net  Код ЄДРПОУ 24356204

 

НАКАЗ

1 вересня  2017 року                                     м. Звенигородка                          № 35-у

 

про затвердження  навчальних програм

         З метою покращення навчально-методичної роботи школи, підвищення професійного рівня викладачів та рівня виконавської майстерності учнів

НАКАЗУЮ:

    Затвердити з 01.09.2017р.  Перелік навчальних  програм, за якими здійснюється навчально-виховний процес у дитячій школі мистецтв, затверджений  Державним  методичним центром навчальних закладів культури і мистецтв України  30.07.2016 року.

 

                              Директор школи                                      Л.Д. Комаренко

 

ПЕРЕЛІК ПРОГРАМ

за якими здійснюється  навчально-виховний процес у  Звенигородській ДШМ

№ п/п Назва предмета Назва  програми Укладачі Рік видання
   1 Фортепіано Музичний інструмент фортепіаноПрограма для музичної школи (музичного відділення ПСМНЗ) О.Я. БондаренкоІ.В. Вавренчук

Н.І. Шуригіна

Київ  2006
2 Скрипка Музичний інструмент скрипкаПрограма для музичної школи, музичного відділення  ПСМНЗ О.Г. БоднарН.М. Варянко

В. М. Крук

Київ  2007
3 Кларнет Музичний інструмент кларнетПрограма для музичної школи (музичного відділення ПСМНЗ) О.Ю. Мельник    Київ  2005
4 Труба Мідні духові інструментиВалторна, труба, тромбон, туба

Програма та методичні рекомендації для ДМШ, ДШМ

І.В. Якустіді Київ  1996
Музичний інструмент трубаПрограма для музичної школи, музичного відділення ПСМНЗ (ШЕВ) В.В. Ожеван Київ 2014
5 Сопілка Сопілка (проект) М.Т. КорчинськийВ.О. Корчинська Київ  1997
СопілкаПрограма та методичні рекомендації для ДМШ Д.Д. Маркевич Київ 1993
6 Баян Баян О.М. Кітрар методкабінетУОМУ  2005
БаянПрограма для ДМШ та ДШМ В.С. ПаньковВ.М. Троценко Київ 1996
7 Акордеон АкордеонПрограма для ДМШ та ДШМ Е.О. БорисенкоВ.В. Дойніков

О.К. Кобець

В.К. Крат

Київ 2001
8 Бандура БандураПрограма для ДМШ та ДШМ С.В. БаштанА.М. Шептицька.. Київ  2001
Музичний інструмент бандураПрограма

для музичної школи, музичного відділення ПСМНЗ (ШЕВ)

Л.В. ГрабовськаН.П. Медвідь

 

Київ 2015
9 Домра Музичний інструмент домраПрограма для музичної школи (музичного відділення ПСМНЗ) Т.М. БастричкінаВ.М. Кисіль … Київ  2005
10 Цимбали Навчальна програма по класу цимбалів для ДМШ (проект) М. Щербан  Київ 1975
Музичний інструмент цимбалиПрограма для музичної школи, музичного відділення ПСМНЗ (ШЕВ О.П. ЮрченкоМ.Д. Кужба Київ 2016
11 Гітара Музичний інструмент шестиструнна гітараПрограма для музичної школи (музичного відділення ПСМНЗ) А.Л. БойкоО.В. Черепович Київ  2005
12 Саксофон Музичний інструмент саксофонПрограма для музичної школи, музичного відділення ПСМНЗ (ШЕВ) Ю.В. ВасилевичО.Ю. Мельник Київ 2005
13 Ударні інструменти Музичний інструмент. Ударні інструментиПрограма для музичної школи, музичного відділення ПСМНЗ (ШЕВ). Напрями: «Інструментальні класи», «Музичне мистецтво естради» О.П. ГончарикІ.В. Мисько Київ 2007
14 Сольний спів Сольний співПрограма для ПСМНЗ

«Клас сольного співу»

Т.В. Климчик        Київ  2004 
Клас сольного співу(академічний, естрадний)

Програма для ПСМНЗ

І.М. ЄвстіфеєваМ.М. Пілявський Київ 2003
15 Хор Колективна музичення. ХорПрограма та методичні рекомендації для інструментальних класів ПСМНЗ Т.П. Павленко Київ   2003
Колективне музичення. ХорПрограма для інструментальних класів та класу «Сольного співу» ПСМНЗ Т.В. Климчик 2005
16 Хореографія Народно-сценічний танецьМетодика  викладача класичного танцю в училищі культури Л.Ю. ЦвєтковаН.І. Демченко Київ 2001
Класичний танецьПрограма для хореографічної школи, хореографічного відділення ПСМНЗ (ШЕВ) Напрямок: «Класичний танець» З.Н. Михайловська Київ 2008
Народно-сценічний танецьПрограма для хореографічних шкіл та хореографічних відділень ПСМНЗ (ШЕВ) О. М. Тіщенко Київ 2012
Спортивний бальний танецьПрограма для хореографічної школи,  хореографічного відділення ПСМНЗ (ШЕВ). Напрямок: «Спортивний бальний танець» І.О. Мірошник  Київ 2006
Спортивний бальний танецьПрограма для хореографічної школи хореографічного відділення ПСМНЗ (ШЕВ) Напрямки: «Класичний танець», «Народно-сценічний танець» І.О. Мірошник  Київ 2006
17 Історія хореографічного мистецтва Початковий курс історії хореографічного мистецтваПрограма для хореографічних шкіл та хореографічних відділень ПСМНЗ (ШЕВ) О.А.Комаровська Київ  2012
18 Образотворче мистецтво РисунокПрограмма для ДХШ Г.Н. БакунН.Е. Санозинский Київ  1989
РисунокПрограма для художньої школи, художнього відділення ПСМНЗ (ШЕВ) Є.Г. Кочуєв Київ 2014
КомпозиціяПрограма для художньої школи, художнього відділення ПСМНЗ (ШЕВ) Л.В. Кулешова Київ 2014
19 Історія образотворчого мистецтва Начальный курс истории искусств 

Программа-конспект для 4-8 классов школ, гимназий, лицеев искусств и общеобразовательных школ 

В.Г. Давыдов  Київ  1992
Початковий курс історії образотворчого мистецтваПрограма для ДШМ комплексного типу, художньої школи, художнього відділення ПСМНЗ (ШЕВ) Ю.В. Дудка Київ 2007
Початковий курс історії образотворчого мистецтваПрограма для художньої школи, художнього відділення ПСМНЗ (ШЕВ) М.М. АвдиковичО.М. Авдикович Київ 2007
20 Історія театрального мистецтва Початковий курс історії театрального мистецтваПрограма для театральних шкіл та театральних відділень ПСМНЗ (ШЕВ) О.А. Комаровська Київ 2012
Початковий  курс історії мистецтвПрограма-конспект В.Г. Давидов Київ  1992
21 Музична література Українська та зарубіжна музичні літературиПрограма для музичної школи, музичного відділення ПСМНЗ (ШЕВ) Я.А. БодакВ.В. Гукова

О.В. Єпімахова

та інші

Київ   2008
Українська музична літератураСвітова музична література

Розгорнутий тематичний план

для ПСМНЗ

Ж.В. БорисевичТ.В. Ведищева

Н.О. Хрустальова

Н.М. Яковчук

Київ 2003
22 Сольфеджіо Сольфеджіо Н.І.Солодовнікова МетодкабінетУОМУ    2005
СольфеджіоПрограма для музичної школи, музичного відділення ПСМНЗ О. В. ЄпімаховаІ. А. Жосан

В. В. Кулик

Київ 2012
23 Музична грамота Музична грамота і слухання музикиПрограма для хореографічних, театральних, художніх відділень дитячих шкіл і ліцеїв мистецтв та хореографічних шкіл Л.М. КарамушкаН.М. Максимова Київ   1997
Музична грамота і слухання музикиПрограма для театральної школи, театрального відділення ПСМНЗ Л.П. БукінаЕ.В. Земцов

В.В. Шрага

Київ 2008
24 Загальне фортепіано Загальне фортепіаноПрограма для ДМШ і ДШМ В.І. Приходько Київ 1992
25 Ансамбль АнсамбльПрограма для дитячих музичних шкіл та шкіл мистецтв  М.Ф. Розенталь Київ 1996
Ансамбль скрипалів Т.М. Стан Хмельницький2006
Фортепіанний ансамбльПрограма для ДМШ і ДШМ В.І. ТитовичР.С. Донська

І.Г. Перельот

Г.М. Смєхова

Київ 1998
26 Ритміка і танець Ритміка і танецьПрограма для підготовчих груп ДМШ та ДШМ Л.Ю. Цвєткова Київ 1996
РитмикаПрограмма для подготовительных групп ДМШ Н.Г. КоленцеваИ.А. Богачек

И.И. Лукаш

Київ 1998
27 Оркестр народних інструментів Методичні вказівки з організації навчальних занять оркестру нар. інст. в ДШМ Г.Н. МайстренкоЛ.Л. Дражниця Київ   1987